Hästnäringens Riksanläggningar (HRA)

Ett av HNS huvuduppdrag är att utveckla Hästnäringens Riksanläggningar till moderna utbildningsanläggningar. Ekonomi och utveckling, bland annat genom att hitta samverkansmöjligheter mellan såväl HRA som näringen.
HNS medfinansierar flera utbildningar vid HRA bland annat hippologutbildningen, som Sverige Lantbruksuniversitet är huvudman för, men även ett antal yrkesutbildningar. Här kan du läsa mer om hippologutbildning.

Överföringen av HRA från staten till näringen inleddes med Strömsholm i slutet av 1960-talet, därefter Flyinge 1982 och Wången 1984. Det visade sig att insatserna som gjordes vid överföringen var otillräckliga och en nationell organisation behövdes för att ta sig an uppgiften att utveckla och effektivisera anläggningarna med stöd av staten och näringen genom de instrument, som staten förfogade över via jordbruksregleringen och regleringen av spel på hästar. Det var mot den bakgrunden logiskt att regeringen bad ATG och LRF att svara för att Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, bildades.

Lantbruksstyrelsens hästutredning 1990/91 föreslog att en stiftelse skulle bildas för att hantera frågor av riksintresse inom hästhållningen. Hästnäringens Riksanläggningar stod i centrum för utredningen, liksom åtgärder för att säkra kompetens- och kunskapsförsörjningen genom utvecklingen av utbildningar.

Av överenskommelsen mellan ATG, LRF och SRC/Ridfrämjandet (numera SvRF) inför bildandet av stiftelsen framgår motiven bakom tillkomsten av HNS, nämligen behovet att främja hästhållningen i Sverige med särskild tonvikt på utbildning och avel/uppfödning att särskilt till se att verksamhet av riksintresse för hästsporten vid anläggningarna Flyinge, Wången och Strömsholm utvecklas och organiseras på ett rationellt och effektivt sätt.

HNS har enligt en överenskommelse mellan sina stiftare och Svenska Ridsportförbundet, ett övergripande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för utvecklingen av samtliga HRA. Överenskommelsen, som ingåtts under överinseende av svenska staten, i samband med att HNS bildades, ligger till grund för de medel som tilldelas HNS. Avsikten är att HNS ska verka för att verksamheterna vid HRA bedrivs och utvecklas utifrån lönsamhetsmässiga och organisatoriska långsiktiga perspektiv med stabila ekonomiska förutsättningar. HNS är enligt konsortialavtal mellan ägarna garanterade vice ordförandeposten i respektive HRA-styrelse. Utöver detta har HNS en affärsområdeschef, som fungerar som ett direkt operativt stöd åt VD och den lokala ledningen i framförallt ekonomi-, fastighetsekonomi- och utvecklingsfrågor.

En viktig ”milstolpe” avseende hästutbildningen var inrättandet av det hippologiska högskoleprogrammet 1994. Hippologutbildningen ligger under SLU:s ansvar men finansieras till lika delar av SLU och hästnäringen genom HNS.